Detection and visualization of misleading content on Twitter International Journal of Multimedia Information Retrieval

Christina Boididou, Symeon Papadopoulos, Markos Zampoglou, Lazaros Apostolidis, Olga Papadopoulou & Yiannis Kompatsiaris (2018). Detection and visualization of misleading content on Twitter International Journal of Multimedia Information Retrieval, 7(1), pp. 71-86