ARCOCT: Automatic detection of lumen border in intravascular OCT images

Cheimariotis, G. A., Chatzizisis, Y. S., Koutkias, V. G., Toutouzas, K., Giannopoulos, A., Riga, M., Chouvarda, I. Antoniadis, A., Doulaverakis, C., Tsampoulatidis, I., Kompatsiaris, I., Giannoglou, G., Maglaveras, N. (2017). ARCOCT: Automatic detection of lumen border in intravascular OCT images. Computer methods and programs in biomedicine, 151, 21-32.