Building and evaluating resources for sentiment analysis in the greek language. Language Resources and Evaluation

Adam Tsakalidis, Symeon Papadopoulos, Rania Voskaki, Kyriaki Ioannidou, Christina Boididou, Alexandra I. Cristea, Maria Liakata & Yiannis Kompatsiaris (2018). Building and evaluating resources for sentiment analysis in the greek language. Language Resources and Evaluation, 52(4), 1021-1044