A Framework for Automatic Detection of Lumen-Endothelium Border in Intracoronary OCT Image Sequences

G. Cheimariotis, V. Koutkias, I. Chouvarda, K. Toutouzas, Y.S. Chatzizisis, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, G. Giannoglou and N. Maglaveras, "A Framework for Automatic Detection of Lumen-Endothelium Border in Intracoronary OCT Image Sequences", MEDICON 2013, Sevilla, Spain, September 25-28, 2013.